از چه روش های استخراج برای به دست آوردن کلسیت استفاده می شود